دوره پیشرفته کاربرد اکسل در حسابداری و شرکت های تولیدی، خدماتی

مطالب آموزشی

امروزه در سازمان ها و شرکت های تولیدی، خدماتی و مالی، واحد حسابداری، از مهمترین واحد ها به شمار می آید. چرا که حسابداری فرایندی است که اطلاعات مالی را ایجاد نموده و در کلیه واحد های اقتصادی، بخش مهمی از تصمیم گیری ها بر اساس همین اطلاعات انجام می شود. در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر درآمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن می دانند. امروزه در جامعه، حسابداری سنتی معنایی نخواهد داشت و استفاده از کامپیوتر در زمینه حسابداری یک ضرورت انکارناپذیر است. نرم افزار اکسل یکی از پرکاربردترین نرم افزارها در زمینه حسابداری است.
در این دوره آموزش مخاطبان آموزش می بینند که چگونه می توان یک برنامه حسابداری کارآمد را برای شرکت های تولیدی، شرکت های حسابرسی، موسسات مالی و حسابداری و ... نوشت. همچنین مخاطبان در پایان این دوره آموزشی می توانند برنامه نرم افزار گزارش گیری ورود و خروج پرسنل در سازمان و همچنین برنامه سیستم حقوق و دستمزد را با توجه به شرایط سازمان طراحی نمایند.