گواهی نامه ها

 

گواهینامه حسابداری اکسل

 

گواهینامه امکان سنجی پروژه با اکسل

 

گواهینامه امکان سنجی پروژه

 

گواهینامه معرفی مدیریت قراردادهای BOT

 

گواهینامه تحلیل شاخص های اقتصادی

 

گواهینامه معامله گری اوراق تامین مالی

 

گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش

 

گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه

 

گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار

 

گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه